Автотранспортний коледж Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» м.Дніпро

 

 

 

 

 

 

html counterсчетчик посетителей сайта

Правила прийому

Правила прийому до структурних підрозділів

Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»:

 

Автотранспортного коледжу,

Павлоградського коледжу,

Марганецького коледжу в 2018 році

Провадження освітньої діяльності Державним вищим навчальним закладом «Національний гірничий університет» (далі – Державний ВНЗ «НГУ») та його структурними підрозділами: Автотранспортним коледжем Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», Павлоградським коледжем Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», Марганецьким коледжем Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (далі – структурні підрозділи Державного ВНЗ «НГУ») здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України – АЕ за № 636491 від 19.06.2015 року та переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. №266.

«Правила прийому до структурних підрозділів Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» в 2018 році» (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією Державного ВНЗ «НГУ» відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році (далі – Умови), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1377 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за №1396/31264.

 

 

І. Загальні положення
ІІ. Терміни та поняття
ІІI. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
ІV. Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
V. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення
VI. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
VII. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до структурних підрозділів Державного ВНЗ «НГУ»
VIII. Конкурсний відбір, його організація та проведення
ІX. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
X. Проведення вступних іспитів та фахових випробувань
XI. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
XII. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
XIІІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування
XІV. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб
XV. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту
XVІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до закладів вищої освіти

Додаток 1 Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
 
Додаток 3 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)
 
Додаток 4 ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, яким надається особлива підтримка
 
Додаток 5 ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 200
 
Додаток 6 ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році
 
Додаток 7 Положення про гуртожиток студентського містечка Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» та його структурних підрозділів